Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: STADREKO s. r. o.
Ulica a číslo: Družstevná 829 
Mesto a PSČ: 027 43  Nižná 
Štát: SR
IČ DPH: SK2020132510
IČ: 36410420
DIČ: 2020132510
Zodpovedná osoba a kontakt
Adriana Kachútová
Kontakt: 0902 553 333
 
Pracovná doba:
Pondelok - Piatok
07:00 hod. – 15:00 hod.
 


1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme STADREKO s. r. o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy STADREKO s. r. o. 
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: stadreko@stadreko.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
 


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste aicky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.Ceny všetkých výrobkov okrem komínových systémov sú bez dopravy zo skladu v Ružomberku.
Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 

3) Druhy dopravy:

Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať od 7:00 hod. – 15:00 hod. mimo túto dobu po dohode.
Dodanie dodávateľom
Tovar Vám bude dodaný dodávateľom po vzájomnej telefonickej, alebo e-mailovej dohode. 

4) Záruka
 
Súčasťou dodávky je vždy daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.


5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:
· Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
· Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).


8) Spôsoby úhrady

osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 
Pri doručení dodávateľom - platí v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
 

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - STADREKO s. r. o. Družstevná 829, 027 43  Nižná. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

www.stadreko.sk

Obchodné podmienky sú platné od 06/2014 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Zmluvné vzťahy pre predaj, dodávky a montáž výrobkov Stadreko s.r.o. sa uskutočňujú na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, ďalej VODP.
Tieto VODP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, prípadne iných obchodných zmlúv, ak je v záväzku Stadreko s.r.o. zahrnutá aj montáž výrobkov a sú rovnako záväzné pre predávajúceho i kupujúceho, prípadne objednávateľa i zhotoviteľa v súlade s ust. § 273 Zák. č. 513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmeny a dodatky kúpnych zmlúv sú pre predávajúceho prípadne zhotoviteľa záväzné len v prípade ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami.
1.  Všeobecne
1.1. VODP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluvnými stranami sú Stadreko s.r.o. ako predávajúci /zhotoviteľ/ a fyzické alebo právnické osoby ako kupujúci /objednávateľ/.
1.2. Predmetom zmluvného záväzku spoločnosti Stadreko s.r.o. je predaj prípadne montáž a dodávka výrobkov tovarov a služieb špecifikovaných v kúpnej zmluve /zmluve o dielo/.
1.3. Výrobky, ktoré sú vyrábané na zákazku sa vyrábajú podľa písomnej objednávky kupujúceho a ich dodávky sa realizujú iba na základe písomnej kúpnej zmluvy /zmluvy o dielo/.
2. Kúpna zmluva / zmluva o dielo
2.1. Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky prevzatia tovaru a ceny sa uzatvárajú písomne. Základnými dokladmi sú objednávka, kúpna zmluva, dodací list a faktúra. Pri predaji za hotovosť tieto doklady nahrádza doklad o predaji v hotovosti.
2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť - pri o osobnom odbere odovzdaním a prevzatím tovaru na základe dodacieho listu a jeho zaplatením v hotovosti -písomnou formou - formou akceptácie objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy.
2.3. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho alebo ak kupujúci akceptuje cenovú ponuku predávajúceho vystavenú na základe objednávky kupujúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2.4. Samostatnou formou je uzatvorenie písomnej kúpnej zmluvy ,ktorej  návrh zašle predávajúci po doručení objednávky kupujúceho .Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy vyjadrí súhlas s jej znením a toto potvrdené znenie zašle späť predávajúcemu .Kúpna zmluva je uzavretá, keď predávajúci obdrží späť svoj návrh kúpnej zmluvy, potvrdený kupujúcim.
2.5. Návrh kúpnej zmluvy obsahuje označenie výrobkov, technické požiadavky, množstvo, cenu, platobné podmienky, cenu obalov, termín plnenia, miesto plnenia a spôsob dodávky.
2.6. V prípade, že kupujúci vykoná v návrhu kúpnej zmluvy zmenu, táto zmena ruší platnosť podpisu predávajúceho. V takomto prípade sa jedná o nový návrh kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorú musí akceptovať aj predávajúci, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy
2.7. Kupujúci je povinný potvrdiť návrh kúpnej zmluvy do troch dní od jej obdržania a odoslať ho predávajúcemu.
2.8. Pokiaľ predávajúci neobdrží potvrdený návrh kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa jeho odoslania, oprávnený od tohto návrhu / zmluvy okamžite odstúpiť.
2.9. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať výrobky, tovar a služby podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný výrobky, tovar a služby odobrať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu.
2.10. Ustanovenia týchto VODP sa primerane vzťahujú aj na zmluvy o dielo, ktoré sa uzatvárajú aj v prípade, ak súčasťou záväzku spoločnosti Stadreko  s.r.o. aj montáž dodávaných výrobkov.
3. Dodacie podmienky / Miesto plnenia
3.1. Vlastnícke právo k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.2. Nebezpečenstvo vzniku škody / straty k dodávaným výrobkom, tovarom, obalom prechádza z predávajúceho na kupujúceho osobným prevzatím výrobkov, tovarov, obalov kupujúcim v mieste plnenia.
3.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim v mieste predajného strediska predávajúceho.
3.4. V prípade ak v konkrétnej objednávke došlo k dohode o inom mieste dodania tovaru ako je uvedené v bode 3.3. t.j. v mieste určenom kupujúcim, je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcov. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.5. Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3.6. Za osobné prevzatie sa považuje okamih: - naloženia na dopravný prostriedok, - odovzdanie k preprave prvému dopravcovi.
3.7. Výrobky, tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba.
Plná moc musí obsahovať - základné údaje o kupujúcom (IČO, DIČ, adresa ,telefón) - úplné údaje o splnomocnenej osobe -rozsah splnomocnenia - dobu platnosti plnej moci - razítko, podpis kupujúceho a splnomocnenej osoby - Plná moc v jednom vyhotovení zostáva u predávajúceho.
3.8. Na dodaný tovar, výrobky a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací list obsahuje -údaj o mieste plnenia    - číslo kúpnej zmluvy, na základe ktorej je vystavený alebo číslo objednávky, - údaje o prvom príjemcovi a konečnom príjemcovi, - údaje o predmete plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, množstvo, zľava), -čitateľné údaje o príjemcovi a jeho podpis, -pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 
 
3.9. Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zabezpečiť pre prepravu spôsobom potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom sa rozumie paleta a ďalšie predmety, slúžiace k ochrane, prípadne preprave tovaru.
3.10. V prípade, že na kúpnej zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním splnomocnená osoba tovar odobrať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne na základe výzvy predávajúceho.
3.11. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z dôvodu poveternostných vplyvov, pri prerušení dodávky elektrickej energie do výrobného závodu alebo iných nepredvídaných okolností.
4. Platobné podmienky
4.1. Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže predávajúci poskytnúť zľavy a provízie, na ktorých poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. Ceny sú stanovené franko /FCO/ výrobný závod predávajúceho. V cene výrobkov je zahrnutá nakládka na dopravný prostriedok. Vratné obaly a prípadná doprava je kupujúcemu účtovaná zvlášť.
4.2. Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho.
4.3. U výrobkov na zákazku sú ponukové ceny kalkulované a časovo obmedzené pre každú zákazku zvlášť. V prípade, že medzi odovzdaním cenovej ponuky a potvrdením kúpnej zmluvy príde k výraznému zvýšeniu vstupov /materiál, energie/ alebo k chybnému zadaniu zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú kalkuláciu.
4.4. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne:
- v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou
- platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar vydaný na základe predloženia výpisu z účtu z peňažného ústavu alebo ústrižku peňažnej zloženky.
- zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po uhradení zálohy. Po uskutočnení zdaniteľného plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru - daňový doklad, kde bude uhradená záloha odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená do troch týždňov po dátume jej splatnosti, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry. Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu sankčných postihov, ktoré je kupujúci predávajúcemu uhradiť. Predávajúci pritom nezodpovedá za škody spôsobené nerealizovaním pôvodne dohodnutej kúpnej zmluvy.
- zaplatením faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej kúpnou zmluvou.
4.5. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej kúpnej ceny za tovar, prípadnú dopravu a vratné obaly, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4.6. Pri doprave vozidlom predávajúceho alebo železnicou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu dopravné a všetky ďalšie účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru.
4.7. Reklamácia po prevzatí tovaru neoprávňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar.
4.8. V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu má tento právo zastaviť ďalšie dodávky, pričom kupujúci nemá právny nárok vymáhať náhradu škody a ušlého zisku.
4.9. Dodávané výrobky a tovar Stadreko  s.r.o. zostávajú vo vlastníctve Stadreko s.r.o. až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok kupujúceho.
5. Technické požiadavky, záruka za kvalitu, reklamácie
5.1. Všetky betónové výrobky sú vyrobené v akosti zodpovedajúcej normám STN EN 1338, STN EN 1340. Kópiu certifikátu obdrží kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo na požiadanie v sídle predávajúceho.
5.2. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie s tovarom, na vady vzniknuté kupujúcim alebo treťou osobou a na nedodržanie technologických a montážnych predpisov a návodov predávajúceho.
5.3. Na zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov poskytuje predávajúci záruku do okamihu prevzatia kupujúcim, pri paletovaných a zabalených výrobkoch do 15 dní od prevzatia kupujúcim. Na skryté vady poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhľade, rozmeroch, v mechanickom poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov.
5.4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej reklamácie kupujúceho, ktorá musí obsahovať popis vady, jej presnú špecifikáciu a požiadavku reklamujúceho. Miestom podania reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila pôvodnému použitiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.
5.5. Betón, z ktorého je výrobok vyrobený sa skladá z čistých prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti s faktormi pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t.j. vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch výrobku. Zabrániť k vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov je za použitia najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné. Farebné rozdiely a výkvety v žiadnom prípade však nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku, a preto ich nemožno považovať za vadu výrobku a reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.
6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zaplatí predávajúcemu odstupné v súlade s bodom 6.2. VODP.
6.2. V prípade, že k takémuto odstúpeniu dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a uhradiť predávajúcemu preukázateľné náklady na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy /napr. nákup foriem, materiálu/. Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 30 % dohodnutej celkovej kúpnej ceny. Odstupné je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o využití práva na zrušenie kúpnej zmluvy úhradou odstupného.
6.3. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu dohodnuté odstupné a do jeho uhradenia trvá nárok predávajúceho na odstupné.
6.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať, a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
6.5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, za ktorú je možné považovať, nemôže odvrátiť napr. vojna, povstanie, nepokoje, stávky, ďalej obchodné, menové, politické, príp. iné opatrenia úradov, ďalej prírodné udalosti, ako požiar, povodeň, zemetrasenie a pod. ďalej predávajúcim nezavinené omeškanie dodávok materiálov, surovín a komponentov, dopravné podnikové poruchy a podobné udalosti vyššej moci /vis maior/, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností predávajúceho. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody.
6.6. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo či ju bude plniť v primeranej lehote. Pokiaľ sa predávajúci nevyjadrí, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.
7. Paletové hospodárstvo
7.1. Tovar je dodávaný na drevených EUR paletách, rozmer 80 x 120 cm. Palety sú zálohované sumou 6,63 € za kus bez DPH.
7.2. Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vráti predávajúcemu za nasledovných podmienok:
- vrátené palety musia byť rovnakého druhu, nepoškodené, uložené na seba /nie do seba/
- palety musia byť vrátené v sídla výrobcu a od kupujúcich, ktorý doložia z ktorej dodávka sa palety vracajú /dátum a číslo faktúry/.
- nepoškodené palety musia byť vrátené do 6 mesiacov, nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola dodávka uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobrané spolu s tovarom.
7.3. V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3., je predávajúci povinný prevziať palety späť a vrátiť kupujúcemu fakturovanú cenu paliet.
7.4. Predávajúci však nie je povinný vykúpiť palety v období medzi 15.12. bežného roka až 15.1. nasledujúceho roka z dôvodu inventarizácie.
7.5. Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä tieto vady:
- chýba alebo je zlomená nožička na palete
- na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek - medzery medzi jednotlivými doskami na ložnej ploche nesmú byť väčšie ako 5 cm - dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva - prehnitá nožička alebo doska - dosky nesmú byť z tenkého dreva.
7.6. Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukázať návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberateľa a počet paliet. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od kupujúcich prevzaté a náklady spojené s vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluvné podmienky je možné dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne, s ohľadom na konkrétny obchodný prípad.
8.2. Kúpne zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP sa vo veciach neupravených týmito podmienkami primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.3. V prípade rozporu má prednosť znenie kúpnej zmluvy /rámcovej kúpnej zmluvy/, pred ustanoveniami týchto VODP.